Review of past times - The best ten sets of April 2002 ... (Love it - Comments)

4

Review of past times - The best ten sets of March 2002 ... (Love it - Comments)

4

01. ALICE - MAR 13, 2002 - (2810 - 243)

02. AMELIE + MARIE - MAR 27, 2002 - (690 - 56)

03. ELARA - MAR 21, 2002 - (549 - 121)

04. CLAUDIA - MAR 07, 2002 - (549 - 113)

05. AMELIE - MAR 14, 2002 - (392 - 41)

06. ROSE - MAR 05, 2002 - (366 - 63)

07. KATT - MAR 28, 2002 - (296 - 61)

08. DEBRAJEAN - MAR 12, 2002 - (295 - 58)

09. JAIME - MAR 11, 2002 - (288 - 25)

10
Read More

Review of past times - The best ten sets of February 2002 ... (Love it - Comments)

3

01. CLAUDIA - Feb 24, 2002 - (599 - 91)

02. MARY - Feb 26, 2002 - (541 - 54)

03. GENESIS - Feb 04, 2002 - (446 - 29)

04. ERIN - Feb 27, 2002 - (444 - 48)

05. MARLA - Feb 07, 2002 - (432 - 39)

06. ALICE - Feb 17, 2002 - (389 - 33)

07. DEBRAJEAN + ERIN + DEBRAJEAN + ERIN - Feb 13, 2002 - (386 - 39) - both sets of 13 February were summarized

08. ANGELENE - Feb 11, 2002 - (273
Read More