vonzfoto

Denver, Co. - LAS VEGAS, NV. - DALLAS, TX. - Oklahoma City, Ok - Tulsa, Ok

leget

None, I'm a military brat whos now in the military.